Güçlendirme ve Modelleme Projeleri

Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi (2012 – 2014)

Şebeke Projesi gençlerle ilgili tartışmaların sivil toplum ve akademi alanlarında gelenlerle beraber yürütülmesi, bu çerçevede çeşitli bilgi temelli materyallerin üretilmesi ve sonucunda sivil toplumdaki gençlerin (ve onlarla ilişkili olan STK’ların) güçlendirilmesine yönelik ortaya çıkan ihtiyaç temel alınarak tasarlanmış ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile TC Avrupa Birliği Bakanlığı desteğiyle uygulanmıştır. Proje, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) da içinde bulunduğu bir konsorsiyumun  parçası olarak hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede geliştirilen ve uygulanan Uzaktan Öğrenim Programı (UÖP) “gençleri sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine ve politika geliştirme süreçlerine aktif katılımları konusunda güçlendirmek ve dolayısıyla STK’ların kapasitelerini geliştirmek” için tasarlanıp uygulanmış, eğitim süreci yüz yüze buluşmalar, videolar ve çalışma ziyaretleri ile desteklenmiştir.

Katılımcılar kendi örgütleri için, kendi belirledikleri spesifik bir sorun ve çözümler hakkında bir strateji ve eylem planı hazırlamalarıyla sonlanan ve her dönem 6’şar ay sürecek biçimde iki dönem olarak uygulanan eğitimlere, ilk dönemde 68 farklı kuruluştan 83 genç, ikinci dönemde ise 37 farklı kuruluştan 44 genç katılım göstermiştir. Ayrıca Ankara ve Brüksel’de toplam 20 STK’nın katıldığı ve 42 kurumun ziyaret edildiği 2 adet çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 1993 – 2012 yılları arasındaki 20 yıllık süreci inceleyen ve 30 kam- panyaya yer veren “Türkiye’de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi Seçkisi” (http://sebe- ke.org.tr/kampanya) STK’ların ve yurttaşların sorunlarını, görüş ve önerilerini dile geti- rebilmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında bulunan denetleme ve kanun yapım süreçleri hakkında ayrıntıları etkileşimli biçimde öğrenmelerini ve de- neyimlemelerini sağlayacak “Sözüm Meclisten İçeri” (http://www.sebeke.org.tr/ tbmm101) ve STK’ların ve yurttaşların sorunlarını, görüş ve önerilerini dile getirebilmeleri için TBMM çatısı altında bulunan araştırma komisyonlarına başvurunun aşamalarını öğrenmelerini ve deneyimlemelerini sağlayacak interaktif bir rehber (http://sebe- ke.org.tr/tbmm-arastirma-komisyonu) hazırlanmıştır.

Proje kapsamında temsili demokrasiden başlayarak katılımcı demokrasi ve bunun yurttaşlık oluşumuna etkilerini tartışmak için bir kutu oyunu geliştirilmiş, çok amaçlı bir öğrenme aracı olarak eğitimlerde kullanılan oyun, savunuculuk, katılım ve eğitim üzerine çalışan STK’larla paylaşılmıştır.

Haziran 2013- Şubat 2014 tarihleri arasında , genç yurttaşların siyasal partilere katılımı önündeki engeller ve siyasal partiler ile olan ilişkisi; genç yurttaşların, önemli katılım yollarından biri olan STK’larla ilişkisi ve karikatürler, sosyal medya araçları vb. alternatif katılım / iletişim yolları ile bu yolların karar alma mekanizmaları ile ilişkisi üzerine 3 ayrı uluslararası akademik çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Şebeke Projesi’nin, tüm çalışmalarının paylaşılması için Mayıs 2014’te Türkiye ve Av- rupa’dan kamu kurumları, STK temsilcileri, akademiden gelen katılımcılar ile uluslararası bir konferans gerçekleştirilmiş, Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı sırasında aktif yurttaşlık, katılım, örgütlenme, gönüllülük ve sivil toplum hakkında güncel tartışmalar yürütülmüştür.

Proje kaspamında yürütülen araştırmalara sitemizin araştırma projeleri bölümünden, proje sonunda yayınlanan 8 araştırma ve 5 çeviri kitabına sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Video Yoluyla Gençlik Katılımı Projeleri (2011 – 2014)

Bu projeler Gençlik Çalışmaları Birimi’nin koordinasyonu ile İsveç Gençlik Konseyi (LSU) ortaklığında, Olof Palme Merkezi ile İsveç Konsolosluğu desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Bir Maruzatım Var! (2011 – 2012): Ekim 2011 – Ocak 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığındaki proje, genç kimliğiyle bu toplumda var olmanın nasıl bir deneyim olduğunu gençlerin kendi bakış açıları, değerleri ve sahip oldukları deneyimlerle bizzat kendilerinin anlatmasını sağlamak amacıyla katılım teması perspektifinde hayata geçirilmiştir. Bu amaçla Türkiye’de iki, İsveç’te bir ulusal eğitim; İstanbul’da bir uluslararası atölye çalışması düzenlendi, gençlerin çektikleri videoların devamlı olarak yüklenebileceği bir proje internet sitesi yayına geçirilmiştir.

Bir Maruzatım Var! II (2012 – 2013): Bu projede,ilk projeyi model olarak alarak deneyimi sivil alanla paylaşmaya yönelik bir rehber kitap basılmış; ve videolardan oluşan internet tabanlı bir rehber yayınlanmıştır. Ayrıca gençlerin video yoluyla kendilerini ifade etmelerinin dışında, video paylaşımlarını bir haber aracı olarak kullanmalarına ve yurttaş gazeteciliğine yönelik becerilerin kazanılmasına yönelik iki ulusal ve bir uluslararası katılımlı eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bu projelerin eğitim deneyimi tüm eğitim modülleriyle beraber Baykuş Gençlik Eğitimleri kitap serisinde Bir Maruzatım Var: Yeni Medya Aktivizmi Deneyim Aktarımı başlığıyla yayınlanmıştır. Bu yayına sitemiz yayınlar bölümü üzerinden ulaşabilirsiniz.

Video Aktivizmi Projesi (2013 – 2014): Önceki senelerin projelerinden edinilen deneyimlerin değerlendirilmesi ve paylaşılması için 2013’ün Nisan ayında İsveç / Stockholm’e 8 farklı STK’dan 8 katılımcıyla 5 gün süren bir saha ziyareti düzenlenmiştir. Çalışma ziyareti süresince gençlik, çocuk, LGBTİ, inanç özgürlüğü ve yeni medya konularında çalışan 6 kurum ziyaret edilmiş ve 2 atölye gerçekleştirilmiştir. Bir önceki senenin deneyimini yerel düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla 6 şehirde yerel yaygınlaştırmalar yapılmış ve gençlerin yeni medya araçlarıyla tanışması sağlanmıştır.

Ayrıca Temmuz 2013’te projelere katılmış olan gençlerin bir kısmının da yer aldığı 6 gün süren uluslararası bir eğitim gerçekleştirilmiştir Eğitim sonunda katılımcıların konuyla ilgili olarak çekip montajladıkları videolar internet sitesinden yayınlanmış, Video Aktivizmi Rehber Kitabı ve internet sitesinin İngilizce çevirileri yapılmıştır.

Kısa Dalga Gençlik Merkezi (2007 – 2014)

Türkiye’deki gençlerle çalışan sivil ve kamu gençlik merkezlerinin daha çok birer kurs biçiminde faaliyetler yürütmesi temel problemlerden biridir. Ve bu problem yerel düzeyde gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların özellikle nitelik açısından yetersiz olmasına yol açmaktadır. Oysa genç odaklı, gençlerin katılımıyla tasarlanan ve uygulanan ve hak temelli bir perspektif ile hayata geçirilebilecek bir hizmet gençlerin yerel düzeyden başlayarak güçlendirilmesine yönelik önemli bir imkân sağlayabilmektedir.

Böyle bir ihtiyaç çerçevesinde, yerel katımı destekleyen ve gençleri güçlendiren bir model olarak tasarlanan Kısa Dalga Gençlik Merkezi 2008 Ocak ayında İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşayan 15-20 yaş arası gençlerle yerel gençlik çalışması yapmak üzere kurulmuştur. Gençlerin, kendileri için tanımladıkları ‘’iyi’’ olma halini dile getirebilmelerine, kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan sosyal alanların gençlerin aktif katılımlarıyla kurgulandığı merkez modelinde başlangıç noktasını gençlerin sahip oldukları bilgi, beceri, ihtiyaç, talep  ve deneyimler oluşturmaktadır. Gençlerin kendi deneyim ve becerilerinden bahsedildiği noktada sanat etkin bir çalışma aracı olarak ortaya çıkmış, merkez sanatın farklı dallarında uzman eğitmenlerin desteği ve gençlik merkezinde çalışan gençlik çalışanlarının kolaylaştırıcılığında 3’er aylık atölyeler düzenlemek suretiyle faaliyetlerine başlamıştır. Atölye eğitmeni, gençleri, konuyla ilgili olarak kavramsal ve içerik anlamında desteklerken, gençlik çalışanları da gençlerle eşitler üzerinden kurdukları ilişkiler sayesinde, gençlerin sürece daha hızlı adapte olabilmelerini ve atölyeyi sadece eğitmen ve gençlik çalışanı tarafından kurgulanmış bir süreç olmaktan çıkarıp gençlerin kendi istek ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmelerini sağlamışlardır. Her atölyenin, gençlerin günlük hayatlarına değen, ağırlıklı olarak da yurttaşlık, katılım ve insan hakları temalarına ilişkin alt konuları belirlenmiştir. Örneğin, hikayesi gençler tarafından oluşturulan ve doğaçlama sergilenen tiyatro oyununda gençler, mahalledeki çevre sorunlarını perdeye taşımak istediklerinde gençlik çalışanı ve eğitmenin kolaylaştırıcılığında konu üzerine kurgulanmış tartışmalar yürütülerek tema, küresel ısınma ve kentsel dönüşüme vurgu yapılabilmiş, ya da fotoğraf atölyesine katılan gençlerle okulda, mahallede, ev içinde yaşadıkları ‘’öteki’’ olma halinden konuşmaya başlayarak ayrımcılığa uğrayan kimlikler üzerine kurgulanmış bir fotoğraf sergisi hayata geçebilmiştir.

Böylelikle, sanatı araç olarak kullanılıp alışılagelmiş şekillerde yapılan gençlik çalışması yeni bir yöntemle günlük hayata katılıma ve kendini ifade etme aracı haline gelebilmiştir.

Kısa Dalga’nın bir diğer amacı da merkeze gelen gençlerin, bir süre sonra iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşları aracılığı ile şehre katılmalarını sağlamak olmuştur. Böylece, sanatın araç olarak kullanıldığı, metropolün göbeğinde bir gençlik merkezi olarak yapılan çalışma gönüllülük, aktif katılım, bir arada yaşam, kavramlarını besleyen, geliştiren etkili bir yönteme dönüşmüştür.

Gençlerin Kısa Dalga aracılığı ile deneyimlediği her aktivite, insan hakları bağlamına vurgu yapan ve  günlük hayatlarında kendi tercihlerini yapan özerk birer birey olmalarını destekleyen aktiviteler olduğu için, yaşanmış olan süreç ‘’sanat, katılım, insan hakları’’ ekseninde, bir döngü olarak değerlendirilebilir.

Merkezdeki çalışmalar çerçevesinde Santral Kampüsü içinde yer alan mekânlar yerel bir gençlik merkezindeki faaliyet mekânları gibi kullanılmış, Gençlik Çalışmaları Birimi’nin ofisi de bu çerçevede gençler için ulaşılabilir hale getirilmiştir. Merkez ile ilişkili gençler başta Gençlik Çalışmaları Birimi olmak üzere farklı birimlerin ve STK’ların devam eden çalışmalarıyla da eşleştirilerek farklı faaliyetleri deneyimleme fırsatına sahip olmuşlardır.

Sadece Eyüp ile sınırlı kalmayan merkez modeli, farklı şehirlerdeki benzer gençlerle Eyüplü gençlerin bir araya gelmesine ve farklı kültürleri bizzat yaşayarak deneyimleyerek gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla da faaliyetler hayata geçirmiştir.

Kurumsal düzeyde başta Empower olmak üzere Açık Toplum Vakfı, İsveç Konsolosluğu ve ABD Büyükelçiliği merkezi desteklenen merkez modeli, özellikle Avrupa düzeyindeki uluslararası hareketlilik ile ilgili çalışmalarında Ulusal Ajans ve Türkiye – Almanya Gençlik Köprüsü’nden destek almıştır. Faaliyeti döneminde Kısa Dalga her sene üniversite çevresinden 200’ü aşkın gencin yararlandığı bir merkez olarak faaliyetlerini yürütmüştür..

Merkezde düzenlenen atölyeler, eğitimler, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Erasmus programı etkinlikleri, ağ kurma projeleri, gençlik değişim projeleri ve Genç Bank çalışmaları ile katılım gösterilen faaliyetlerle, işbirliği yapılan kurumlarla ilgili bilgilere sitemizin yayınlar bölümünde yer alan Kısa Dalga Faaliyet Raporları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yaşayan Kütüphane (2007 – 2014)

Yaşayan Kütüphane, tam anlamıyla alışılagelmiş bir kütüphane gibi hizmet vermektedir. Okuyucular gelirler ve kütüphane kataloğundan seçtikleri bir kitabı belirli bir zaman süresi için ödünç alırlar. Kitabı okuduktan sonra kütüphaneye iade ederler, isterlerse kitabın süresini uzatabilirler ya da başka bir kitap ödünç alabilirler. Yaşayan Kütüphane ile alışılagelmiş bir kütüphane arasında önemli bir fark vardır: Yaşayan Kütüphane’de kitaplar insanlardır ve kitaplar ile okuyucular bir diyalog içerisine girerler.

Yaşayan Kütüphane (Menneske Bibliotek = İnsan Kütüphanesi) fikri ilk olarak Danimarkalı gençlik STK’sı “Şiddeti Durdur” (Foreningen Stop Volden) tarafından, her yıl düzenlenen ve Danimarka’nın en büyük müzik etkinliği olan, Roskilde Festivali 2000’de yürüttüğü faaliyetlerin bir parçası olarak geliştirilmiştir.

Türkiye’deki ilk Yaşayan Kütüphane Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gençlik Çalışmaları Birimi ortaklığında 2007’de Barışarock Festivali’nde hayata geçmiştir. Bu Festivali takiben 2008 GePGeNç Festival’de ve Barışarock’ta, 2009 Sivil Sesler Festivali ve 28. TÜYAP Kitap Fuarı’nda, 2010’da !f İstanbul Film Festivali’nde, 2010’da Avrupa Üniversiteler Tiyatro Şenliği’nde, 2011’de Sun.Day.Sky Festivali’nde 2012’de !f İstanbul Film Festivali’nde, 2012 TOG Gençlik Konseyi’nde, 2013’te Rock’n Coke Festivali’nde, 2015’te !f İstanbul Film Festivali’nde ve ERG İyi Örneler Konferansı’nda da Yaşayan Kütüphaneler kurulmuştur.

Ayrıca başka gençlik kuruluşlarının/örgütlenmelerinin kendi kütüphanelerini kurmalarına yönelik destekler sağlanmış, eğitimler düzenlenmiştir. Yaşayan Kütüphanelerin nasıl kurulabileceğiyle ilgili çeşitli video rehberler yayınlanmış; Yaşayan Kütüphane Düzenleyici Rehberi Türkçeye kazandırılmış ve  Yaşayan Kütüphane Eğitimi Deneyim Aktarım kitabı Baykuş Eğitimleri Dizisi içinde yayınlanmıştır. Yaşayan Kütüphanele ile ilgili yayın ve raporlara sitemiz yayınlar bölümünden ve videolara de youtube kanalımız üzerinden aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz:

İnsan Hakları için Genç Kampüs (2012 – 2013)

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütülen İnsan Hakları için Genç Kampüs Projesi, insan hakları alanında çalışan gençlerin savunuculuk yaparken kullanabilmesi için yeni, farklı ve yaratıcı araçlar geliştirmeyi ve bu alanda çalışmak isteyen gençlik örgütlerini güçlendirmeyi amaçlıyordu ve Haziran 2012 – Eylül 2013 arasında gerçekleşti.

Genç Kampüs Projesi kapsamında gerçekleştirilen yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim programı, ara değerlendirme toplantısı, çalışma ziyaretleri ve saha ziyaretleri ile desteklenen farklı illerden on gençlik grubu yerellerinde savunuculuk projeleri tasarlamış ve yürütmüşlerdir. Ayrıca proje sonunda biri kavramsal çerçeve biri deneyim aktarımı odaklı iki yayın çıkarılmıştır.

Yaratıcı Fikirler Toplantıları (2009 – 2010)

Dünya Bankası’nın Yaratıcı Kalkınma Fikirleri yarışmasında mali destek almaya hak kazanan gençlik gruplarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve sivil toplum ile diyaloglarının artmasına yönelik tasarlanan toplantılar Dünya Bankası tarafından desteklenerek hayata geçirilmiştir. 20 gençlik grubundan gelen gençler ve gençlik çalışanları için Eylül 2009 – Haziran 2010 arasında dört atölye toplantısı ve fon sağlayıcılarla buluşma olanağı sağlayan bir kapanış etkinliği düzenlenmiştir.. Gençler ve Toplumsal Cinsiyet, Gençler ve İstihdam, Gençler ve Engelliler ile Gençlik Çalışmaları toplantıları deşifre edilip kaynak önerileriyle birlikte yayımlanmış, eğitimlerden faydalanan projelerle ilgili bir video hazırlanmıştır.

Proje atölyelerinin yayınlarına sitemiz yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gençlik ve Sosyal Hakları Projesi (2006 – 2007)

Proje, Avrupa Birliği’nin desteği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında gerçekleştirilen projenin amacı gençlerde sosyal haklar bağlamında farkındalık yaratmak ve gençleri kendi haklarını savunabilmeleri için güçlendirmektir.

Bu kapsamda düzenlenen ulusal eğitmen eğitimi ve beş ayrı şehirde gerçekleşen yaygınlaştırma eğitimlerine katılan gençlerin çevrelerindeki insanlara ulaşmalarını ve sosyal haklar kavramını tartışmalarını kolaylaştırmak için “Hayat Zor” isimli kutu oyunu üretilmiştir. Mutlulukya isimli hayali bir ülkede geçen oyunun amacı, oyuncuların sosyal hakları ve haklara ulaşım imkânlarını değerlendirmeleridir “Hayat Zor” oyunu Sosyal Haklar Kıraathanesi adı altında üniversitelerin festivallerinde, Barışa Rock gibi festivallerde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sivil toplumla ilgili çeşitli lisans derslerinde yoğun bir ilgiyle oynatılmıştır.

Projenin sosyal haklar alanında farkındalık yaratmak ve özellikle Türkiye’de gençlerin sosyal haklarıyla ilgili mevcut sorunları görünür kılması için yaptığı diğer faaliyetler arasında “Üniversite Gençliği ve Sosyal Haklar Raporu” nun yayınlanması ve Kasım 2007’de Ankara’da gerçekleştirilen gençlerin, ilgili STK’ların, bürokratların ve akademisyenlerin katıldığı sonuç konferansı yer almıştır.

“Hayat Zor” oyununun metodolojisi 2012’de Avrupa Konseyi’nin desteğiyle Avrupa Sosyal Şartı’na uyarlanarak Enter Dignity adıyla İngilizce ve Portekizceye çevrilmiş,  Avrupa’da gençlere yönelik olarak tasarlanıp uygulanan çeşitli eğitimlerde kullanılmaya başlanmıştır.

Baykuş Gençlik Eğitimleri (2007 – 2008)

Gençlik çalışmaları alanında ihtiyaç duyulan farklı alanlarda uygulanmış olan yenilikçi eğitimlerin yazılı materyallerinin bulunmaması, ilgili konulardaki bilginin sivil alanda yaygınlaşmasının önündeki temel engellerden biri olarak görülmekteydi.  Baykuş Eğitimleri bu sorundan yola çıkarak farklı eğitimlerin hayata geçmesi sonucu ortaya çıkacak modüllerin kitaplarının basılarak gençlik sivil alanının ihtiyacı olan materyal eksikliğine katkıda bulunmak ve gençlik örgütlerinin kendi eğitimlerini kendilerini yapabilme kapasitesini geliştirmek amacıyla bir model olarak tasarlanmıştır. . Olof Palme Merkezi’nin ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteği, yine İsveç’ten Arbetarnas Bildningsförbund’un (ABF) ortaklığında hayata geçirilen beşer günlük eğitimler aşağıdaki temalar çerçevesinde yapılandırılmıştır:

  • Gençlik Çalışması, 3-7 Temmuz 2007
  • Gençlik Çalışmalarında Formel Olmayan Öğrenme, 16-20 Temmuz 2007
  • Gençlik Çalışmalarında İnternet Teknolojileri ve İletişim, 25-29 Temmuz 2007
  • Uluslararası Gençlik Çalışmalarında Dil Kullanımı, 27-31 Ağustos 2007
  • Yerel Gençlik Çalışmalarında Gönüllülük, 12-16 Ocak 2008

Ayrıca tüm eğitimlerle ilgili bilgi veren bir Genel Çerçeve kitabı da bu kitaplara ek olarak basılmıştır. Eğitimlere 30 ilden 85 genç katılım göstermiş, eğitimlerin deneyim aktarım kitapları basılıp gençlik örgütleriyle paylaşıldıktan sonra dijital ortamdan da ulaşılabilir hale getirilmiştir. Kitaplar içinde her eğitim modülüyle ilgili öğrenme hedefleri ve ilgili modülün nasıl hayata geçebileceğiyle ilgili yönergelere yer verilmiştir. Bu seriye ilerleyen yıllarda Yaşayan Kütüphane Deneyim Aktarımı ve Bir Maruzatım Var: Yeni Medya Aktivizmi Deneyim Aktarımı başlıklı iki yeni yayın daha eklenerek ilgili yazının geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Baykuş Gençlik Eğitimleri serisine sitemiz yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

Herkes Farklı Herkes Eşit Radyo Programı (2006 – 2007)

Avrupa Konseyi’nin çağrısıyla
Haziran 2006 – Eylül 2007 tarihleri arasında çeşitlilik, insan hakları ve katılım temelinde 47 ülkede yaygınlaştırılan Herkes Farklı Herkes Eşit gençlik kampanyasının ikinci döneminde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından 
, Türkiye’deki gençlik alanında, kampanyanın değerlerini destekleyen kişi ve kurumların kendilerini ifade etmesine imkân sağlamak amacıyla bir radyo programı tasarlanmıştır.  Programın ev sahipliğini kampanyaya destek veren Açık Radyo üstlenmiştir.. Adı da kampanya gibi Herkes Farklı Herkes Eşit olan ve Gülesin Nemutlu ve Yörük Kurtaran tarafından sunulan  25 dakika süreli program 36 hafta süreyle yayın hayatına devam etmiştir. Program çerçevesinde gençler özelinde eşitlilik, insan hakları ve katılım konularında çalışan gençlik çalışanları, aktivistler ve bizzat gençler konuk edilmiş,  programın sonlanmasının ardından radyo programları deşifre edilerek Türkiye gençlik çalışması tarihine katkı yapması amacıyla internetten ilgililere açılmıştır.