Araştırma Projeleri

Gençlik Araştırmaları Fonu (2015 -2018)

Gençlik alanında yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeylerde akademik araştırmalara destek olan fon Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında iki ayrı dönem olarak yürütülmüştür. Öncelik alanları, Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal cinsiyet konuları olarak belirlenmiş olan fonun temel amaçları Türkiye’de gençlik alanında akademik bilgi ve yayın üretimini teşvik etmek; farklı gençlik gruplarının deneyimlerine, ihtiyaçlarına, sorunlarına, haklarına ilişkin akademik çalışmaları desteklemek ve gençlik araştırmalarının desteklenmesi yoluyla Türkiye’de demokratik ve hak temelli gençlik politikalarının gelişimine bilgi ve kanıt temelli katkıda bulunmak olarak sıralanabilir.

Araştırma fonundan üniversitelerdeki akademik kadro çalışanları (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da üyesi) ile bir üniversitede öğrenimlerine yüksek lisans ya da doktora düzeyinde devam eden araştırmacılar 4.000 TL – 10.000 TL arasında değişen destekler alarak yararlanmışlardır.

2015-2018 yılları arasında açılan iki ayrı çağrı döneminde fonun desteğini alan araştırmacıların, başvurdukları araştırma kapsamında yürüttükleri çalışmalar her dönem için düzenlenmiş olan üç ayrı çalışma toplantısıyla desteklenmiş ve izlenmiş olup, araştırma dönemi sonlarında yazılmış olan 15 makale Demet Lüküslü editörlüğünde derlenerek yayına hazır hale getirilmiştir.

Fon ve fondan destek alan projelerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için gençlik@bilgi.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Power2Youth Projesi  (2014 – 2017)

“Power2Youth: Gençlerin Dışlanmasını Anlamak için Kapsamlı Bir Yaklaşım ve Gü-ney ve Doğu Akdeniz’de Gençlik liderliğindeki Değişim İçin Beklentiler”

Mart 2014 – Şubat 2017 tarihleri arasında sürdürülen bir AB 7. Çerçeve projesi olan Power- 2Youth araştırmasının genel hedefi Güney-Doğu Akdeniz ülkelerindeki gençlerin özgür, eşit ve aktif yurttaşlar olarak daha iyi koşullarda yaşamaları için gerekli olan toplumsal katılım alanlarında yaşadıkları sosyal dışlanma süreçlerini kapsamlı bir yaklaşım çerçevesinde incelemektir. Bu çerçevede gençlerin sivil ve siyasal katılımları ile iş-gücü piyasasına katılımlarına odaklanılarak, bu katılım alanları makro, mezo ve mikro seviyelerde, niceliksel ve niteliksel yöntemler birbirini destekleyici şekilde bir arada kullanılarak incelenmiştir.

Süreç içerisinde makro seviyede Türkiye’de gençlerin sivil, siyasal ve ekonomik katılımlarına dair bir durum analizi yapılmış; mezo zeviyede farklı gençlik gruplarıyla gerçekleştirilen odak gruplar üzerinden gençlerin katılım alanlarına dair bir analiz gerçekleştirilimiş ve mikro seviyede Türkiye örneklemli bir gençlik araştırılması yürütülüp, raporlanmıştırç

Proje çerçevesinde 3 araştırma raporunun Türkiye bölümleri yazılmıştır: Bu bölümler politika yapıcılar, STK’lar ve gençlerin gözünden gençlerin özgür, eşit ve aktif yurttaşlar olarak daha iyi koşullarda yaşamaları için gerekli olan toplumsal katılım alanlarında yaşadıkları sosyal dışlanma süreçlerini incelemektedir. Üç akademik konferans ve üç kamuya açık konferansa katılarak araştırmanın Türkiye ayağında varılan sonuçlar konusunda bildiriler verilmiştir.

Istituto Affari Internazionali (İtalya) koordinatörlüğünde 13 ortaklı bir konsorsiyom olarak yürütülüp tamamlanmış olan projenin tüm makalelerine https://www.iai.it/en/pubblicazioni/lista/all/power2youth-papers bu adres üzerinden; makro, mezo ve mikro düzeylerle ilgili yazılmış olan üç adet Türkiye raporuna sitemizin İngilizce Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Almanya – Türkiye Arasındaki Gençlik ve Öğrenci Değişimlerinin Durum Analizi (2015-2016)

Gençlik Köprüsü Türkiye – Almanya tarafından finanse edilen araştırma, iki ülke arasındaki gençlik ve öğrenci değişimlerinin niteliğiyle ilgili bir durum analizi çıkarmak için Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi ile ortaklaşa uygulanmıştır. Bu çerçevede kamuya açık veriler ve anketler yapılarak iki ülkede gençlik ve öğrenci değişimlerine hangi sivil ve kamu kuruluşlarının finansal destek verdiğine yönelik bir haritalama çalışması hayata geçirilmiş ve ortaya çıkan analiz gerçekleşen uluslararası toplantılarda paylaşılmıştır.

Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Araştırmaları (2012-2014)

2012 – 2014 yılları arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’nın finansal desteğiyle yürütülmüş olan Şebeke: Genç- lerin Katılımı Projesi genç yurttaşların ve gençlerle çalışan STK’ların kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirme temel amacını taşımaktadır.

Proje kapsamında 2013 Nisan ayında KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından saha çalışması yapılmış olan Türkiye’de Gençlerin Katılımı araştırmasına, Türkiye çapında, 18 – 24 yaş arası 36 il 203 mahalle ve 11 öğrenci yurdunda 2.500’e yakın genç yurttaş katılım göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçları hem bulgulara dayalı olarak hazırlanan bir araştırma sonuç kitabında sunulmuş, hem de gençlik ve özerklik ve gençlerin katılımını etkileyen faktörler açısından incelenerek iki ayrı makale ve kitaba konu olmuştur.

Proje kapsamında ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gençlerin hangi çerçeve içinden tartışıldığını görünür kılmak ve gençlerin nasıl algılandığını ortaya koymak üzere bir araştırma tasarlanıp yürütülmüş, bu çerçevede 1930 – 1990 yılları arasındaki meclis tutanakları taranarak milletvekillerinin gençlik söylemleri analiz edilmiştir.  Yapılan analizler gençlerin milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri tarafından bir yandan korunması gereken bir öğe olarak ele alındığını, diğer yandan ise arzu edilen “yurttaş” inşa etmek konusunda araçsallaştırıldıkları temel bulgularını ortaya koymuş, gençlerin kendi ihtiyaçları, siyasi, ekonomik ve sosyal koşulları üzerine karar verebilme yetkinliğine sahip özneler olarak görülmediğine işaret etmiştir.

Söz konusu araştırmalara dair yayınlara sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gençliğin İstihdama Katılımı ve Genç İşsizliği: Temel Göstergeler, Politikalar, Yaklaşımlar Araştırması (2015-2016)

Bu araştırma Türkiye’de son dönemde sıkça gündeme gelen genç
nüfustaki işsizlik ve işgücüne katılım konularının, uygulanmakta
olan ve uygulanması planlanan politikalar ışığında tartışmayı
amacıyla gerçekleştiirlmiştir. Araştırmanın sonucunda hazırlanan rapor genel olarak Türkiye’deki genç işsizliğinin temel özelliklerini, gençliğin emek piyasasındaki çalışma koşullarını ve emek piyasasına girişte karşılaştıkları genel sorunlarını
ortaya koymaktadır. Ayrıca, gençliğe yönelik olarak uygulanan veya
doğrudan gençliğe yönelik olmasa bile ana yararlanıcısını genç
nüfusun oluşturduğu politika araçlarının ve kısa dönemde özellikle 10. Kalkınma Planı ekseninde uygulanması planlanan politikaların ve dönüşüm programlarının genel perspektifi incelenmiştir. Çalışma, Türkiye’de 2015 yılı içerisinde yapılan iki genel seçim sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiş siyasi partilerin seçim beyannamelerinde gençliğin istihdam sorunlarına yönelik bakış açılarını da kapsamaktadır. Araştırmanın raporuna.sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Aile, Piyasa ve Devlet Üçgeninde Genç Kadınlık Deneyimleri: “Ev Kızları ve Yurt Kızları” Projesi (2013-2014)

Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, 2013 – 2014 dönemi içinde tasarlanan ve yürütülen bu araştırmada yaş ve kadınlık hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan ve daha önce çalışmalarda da kapsamlı olarak ele alınmamış genç kadın olma deneyimlerine odaklanıldı ve bu deneyimlerin görünür olmasına katkı sunulması hedeflenmiştir.

Araştırmaya dayalı olarak hazırlanan raporun ilk makalesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun ulusal temsil niteliği taşıyan niceliksel araştırmalarının verilerinden Türkiye’de genç kadınların yaşam koşullarına dair temel bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu makalede ortaya konmuş olan genel çerçeveden yola çıkarak tasarlanan niteliksel araştırmada ise aile ve eğitim/çalışma hayatı açısından farklı özellikler gösteren ve hem gençler hem kadınlar arasında daha dezavantajlı konumları olan iki genç kadın grubuna odaklanılıp, İstanbul ve Samsun’da yaşayan, ev dışında çalışmayan ve okumayan genç kadınlarla ve İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te yaşayan, yetiştirme yurtlarından mezun olmuş, ailesi ile doğrudan bir bağı bulunmayan ve yaşamını sürdürmek için çalışmaktan başka olanağı olmayan genç kadınlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu saha araştırmasına dayalı olarak yazılan üç ayrı makaleyi içeren raporda, Türkiye’de genç kadın olmak, genç kadınların hayatında ailenin yeri, genç kadınlar için çalışma hayatının ne ifade ettiği, sosyal politikaların genç kadınların hayatında nasıl bir yere sahip olduğu ya da olabileceği gibi konular tartışılmıştır.

Araştırmanın raporuna.sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gençler ve Medya Karşılaştırmalı Analiz Araştırma Projesi (2014)

Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Slovenya ve Türkiye’yi temel alan ve internet üzerinden yapılan araştırma gençlerin özellikle medyayı nasıl kullandığını anlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede gençler, gençlik kuruluşları, medya kuruluşları ile yapılan internet temelli bir anket çerçevesinde bu üç kitle ile ilgili uluslararası karşılaştırmalı bir analiz yapılması hedeflenmiştir.

Metamorphosis and Youth Educational Forum (Makedonya), Eunacal Institute (Arnavutluk), One World SEE (Bosna Hersek), Association of European Journalists (Bulgaristan), Forum za slobodu odgoja/Forum for Freedom in Education (Hırva- tistan), United Societies of Balkans (Yunanistan), NGO LENS (Kosova), CEMI (Ka- radağ), Belgrade Open School (Sırbistan) ve Zavod Inštitut za elektronsko participa- cijo – INePA / Institute for Electronic Participation (Slovenya) kuruluşlarıyla ortak olarak yürütülen araştırmanın sonuçlarına www.seeyouthmedia.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Gençlerin Yerel Katılımının Desteklenmesi İçin Politika Önerileri (2013)

Temmuz ve Aralık 2013 arasında yürütülmüş çalışmada gençlerin yerel yönetimlere katılım kanalları ve ulusal gençlik konseyleri yapıları incelenmiş, Yunanistan’da dört ayrı belediyede gerçekleştirilen yerelde kamu-STK işbirliği modellemesi değerlendirilmiş; gençlerin yerel katılımını ölçmeye dair bir anket geliştirilmiş ve pilot uygulaması yapılmıştır. Proje kapsamında Türkiye’de gençlerin yerel katılımı konusunda yapılmış olan kantitatif araştırmalar üzerinden bir değerlendirme raporu yazılıp, Peloponnese Üniversitesi’nde gerçekleştirilen proje kapanış toplantısında sunumu yapılmıştır.

Üniversite Öğrencilerinin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü (2011-2012)

Üniversite öğrencilerinin ifade ve örgütlenme özgürlükleri kapsamında mevcut duruma ilişkin bir çerçeve çizmeyi amaçlayan bu araştırma, Nisan – Ağustos 2011 tarihleri arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında 6 ilde 115 gencin katımıyla gerçekleştirilen 21 odak grup görüşmesi üzerine kurgulanan saha çalışmasını temel almıştır. Bulguların temellendirildiği odak grup çalışmalarında kadın örgütlenmelerinden ekolojiye, sanat etkinlikleri yapan örgütlenmelerden Kürt hareketi içinde aktif olan örgütlenmelere, sivil toplum alanında aktif olan engelli gençlerden, LGBTİ örgütlenmelerine ve sol örgütlenmelere farklı temalar altında örgütlenen gençlerin, üniversite öğrencisi olma deneyimi ve üniversitede ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkındaki düşünce, hissiyat ve deneyimleri hakkındaki görüşlerinin ortaya konulmasına olanak sağlanıp, bu görüşlerin gençlerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak hak temelli politika önerileri için zemin oluşturması hedeflenmiştir.

Araştırma kapsamında hazırlanan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Yayınları için basımı yapılan rapora sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gençlerin Hareketliliği Araştırma Projesi (2010-2011)

Türkiye’den Almanya’ya gençlik değişimi programları düzenleyen STK’larla ilgili bilgi toplamak üzerine kurgulanan araştırma Stiftung Mercator’un desteğiyle uygulanmış olup araştırma sonuçları Türkiye-Almanya arasındaki değişim programlarının geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla paylaşılmıştır.

Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunları (2009-2010)

Üniversitede okuyan gençlerin mevcut barınma sorunlarıyla ilgili detaylı bilgi sağlamak amacıyla tasarlanan saha çalışmasına dayalı olarak kurgulanan araştırma sonucunda hazırlanan rapor yoluyla, karar alıcılar ve hak temelli çalışmalar yürüten gençlik örgütlerinin, gençlerin barınma sorunlarını tanımlama ve olanaklarını geliştirme yönündeki politika ve uygulama önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Raporda Ocak – Mart 2009 tarihleri arasında farklı illerden 425 üniversiteli gençle bir anket çerçevesinde yapılan yüz yüze görüşmeler ve anket bulgularının günlük yaşam pratikleriyle ilişkilendirilip derinlemesine anlaşılmasını hedefleyen odak grup çalışmalarından elde edilen bulgular, gençlerin eşit ve özerk yurttaşlar olarak katılımlarını destekleyen hak-temelli ve genç dostu barınma politikası önerileri geliştirmek üzere incelenmiştir.

Gençlik Örgütlenmelerindeki Gençlerin Sorunları, İhtiyaçları, İstekleri ve Önerileri Temelinde Türkiye’de Gençlik Politikası Göstergelerinin Oluşturulması (2009-2010)

Proje kapsamında Eylül 2009- Şubat 2010 tarihleri arasında, 7 farklı ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır ve Van) gerçekleştirilen toplam 20 odak grup toplantısına, farklı sivil toplum kuruluşlarından, üniversite kulüplerinden, gençlik merkezi ve meclislerinden gelen 135 genç  (59 kadın, 76 erkek) katılım göstermiştir. Sivil alandaki aktif gençlerin deneyim paylaşımları yoluyla sorunları, ihtiyaçları, istek ve önerileri çıkartmayı hedefleyen araştırma soruları üzerinden kurgulanan odak grup toplantılarının analizi sonrasında Demet Lüküslü tarafından kaleme alından araştırma raporu kapsamında gençlik alanının genel özellikleri, örgütlenmelerin yapıları ve yapısal sorunları ile sivil toplumun bir parçası olarak örgütlü gençler üzerine yapılan analizlerle bu üç ekseni de yatay kesen bazı ortak noktalar (genç olmak, toplumsal cinsiyet, ekonomik sorunlar, büyük kent- küçük kent ayrımı, bölgesel farklılıklar) üzerine yorumlara yer verilmiştir.

Araştırmanın raporuna.sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gençlerin Hareketliliği: Avrupa Gönüllü Hizmetine Bir Bakış (2009)

Gençlere hareketlilik imkânı tanıyan hizmetler sunan Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe sokulan “Gençlik Eylem Planı” hedeflerini destekleyen programlardan biri olan “Avrupa Gönüllü Hizmeti” (AGH) uygulamalarını nitelik temelinde Türkiye örneğinde incelemeyi hedefleyen bu araştırmada, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den çeşitli ülkelere gönüllülük yapmak üzere gitmiş olan 22-29 yaş arasında sekizer gençle İstanbul’da  birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelere dayalı olarak hazırlanan araştırma raporunda gençlerin programa katılım süreçleri, seyahat ettikleri ülkedeki yaşantıları ve gönüllülük yaptıkları kurumlarla ilişkileri temelinde değerlendirmeler yapılmış; bu değerlendirmeler ışığında programın iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

Araştırmanın raporuna.sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Gençlik Çalışması Alanı İzleme Raporu (2009)

En geniş tanımıyla örgün eğitim dışında kalan gençlere sağlanan hizmetler bütününün kamu tarafından yürütülen kısmına dair bir izleme çalışması yapmak amacıyla hazırlanan bu raporda gençlik çalışması ve gençlik çalışmasıyla ilişkilendirilebilecek farklı politika alanlarına odaklanılmıştır. 2007 – 2009 yıllarında genel olarak Türkiye gençlik alanında, özel olarak Türkiye gençlik çalışması alanındaki gelişmelerin bir özetini sunan çalışmada Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları kitabının kavramsal çerçevesi referans noktası olarak alınmış, bu çerçevede gençlerin özerk ve eşit yurttaşlar olarak yararlanabildikleri hak-temelli bir gençlik politikasının kriterleri üzerinden bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın raporuna.sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Gençliği: STK Üyeliği Bir Fark Yaratıyor mu?
(2006-2007)

2008 yılında Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından hazırlanıp İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmış olan Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikaları kitabı makalelerinden
birinin zemini oluşturan bu çalışmada, 2006 yılında
gerçekleştirilen ‘İstanbul Gençliği- Eğitim Bir Fark Yaratıyor mu?’
başlığı altında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, İstanbul’da,
15-24 yaş arası, eğitim gören/eğitimine devam edecek olan 1014
gençle gerçekleştirilen araştırmanın bulguları sivil toplum kuruluşlarına üye olan gençlerle olmayan gençlerin özellikleri açısından yeniden değerlendirilmiştir. Bu iki grubun farklılaşan profil özellikleri gençlerin katılımını destekleyen politika önerilerine zemin oluşturması amacıyla incelendiği çalışmanın makalesine  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmış olan Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikaları kitabından ve raporuna sitemiz yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Genç İşsizliğI (2007)

2008 yılında Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından hazırlanıp İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmış olan Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikaları kitabı makalelerinden birinin zemini oluşturan bu araştırma raporunda, Türkiye’de genç işsizliğinin boyutları ortaya konulmaya çalışılmış, işsiz ve işgücüne katılamayan gençlerin profilleri hakkında tespitler yapılmış ve istihdamda olan gençlerin farklı alanlardaki dağılımları ve sosyal güvenlik sistemi içerisindeki yerleri hakkında analizler ortaya konulmuştur.

Çalışmanın makalesine  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmış olan Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikaları kitabından ve raporuna sitemiz yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz