Ağ Kurma ve Savunuculuk Projeleri

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu / KAHİP (2010 – …)

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, TBMM’de yurttaşlardan toplanan vergilerin harcama kararına dönüşmesi ile ilgili süreci izlemeyi, bu sürecin şeffaf olması için çallışmayı ve sosyal harcamaların arttırılması ve etkin kullanımını savunmaktadır. Platformun sekretaryasını STK Eğitim ve Araştırma Birimi yürütmektedir. Gençlik Çalışmaları Birimi deplatformun bir üyesidir.

Bu amaca ulaşmak için 2010 yılından itibaren, her yıl kamu harcamalarını izlemeye yönelik eğitim ve kamplar düzenlenmekte ve izlenilen alandaki kamu harcamaları ile ilgili sonuçlar ve öneriler bir mektup olarak milletvekillerine yollanmaktadır. Bu mektuplar aynı zamanda kamuoyu ile internet üzerinden paylaşılmaktadır.

Böylece, hak temelli çalışan STK’lar için, kamunun çeşitli sosyal alanlara ayırdığı kay- nakların izlenmesi, bu harcamaların arttırılmasına yönelik politika üretim sürecinin etkilenmesi ve sosyal harcamaların boyutlarının kamusal alanda konuşulur hale gelmesine katkıda bulunulmaktadır.

Platform çalışmaları kapsamında hazırlanan Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Harcamalarını İzleme Kılavuzu kapsamında, gençlere yönelik kamu harcamaları ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir bu incelemenin hangi kurumlar üzerinden ne şekilde yapılabileceği aktarılmaktadır.

Kılavuz öncelikle gençlerin güçlendirilmesi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında ve buna ek olarak gençlere yönelik hizmet üreten tüm kamu çalışanlarına, gençlere yönelik kamu harcamalarını izleme konusunda bir yol haritası sunmakta, gençlerin güçlendirilmesine yönelik uygulanan ve uygulanabilecek politikalarla ilgili önerilere yer vermektedir.  

Katılımın Genç Hali (2011 – 2012)

Kasım 2011 – Mayıs 2012 tarihlerinde Toplum Gönüllüleri Vakfı ve YASADER ortaklığında gerçekleşen projede temel olarak gençlerin yasama süreçlerine katılım pratiğinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Gençlerin yasama süreçlerine dahil olma konusundaki araç ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişimlerinin artırılması hedeflenen proje kapsamında Ocak ve Şubat 2012’de daha önce hak temelli projelere katılmış olan 20’şer Toplum Gönüllüsü gencin katılımıyla eğitim programları gerçekleştirilmiştir.  Bu eğitimlerle gençlere kendi ihtiyaç alanlarını TBMM gündemine taşıyabilmenin yolları ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmiş ve bu hedeflere yönelik bir izleme değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Proje sürecinde ayrıca Türkiye’de gençlik ve yasama alanları arasındaki ilişki geliştirilmiş, gençlik örgütlenmelerinin kullanabileceği nitelikte genç dostu bir yasama süreçlerine katılım kılavuzu hazırlanmış ve gençlerin eğitim programlarında hazırladıkları farklı araçlar (genel görüşme, soru öner- gesi, gündem dışı konuşma vs.) TBMM gündemine taşınmak üzere ilgili milletvekilleriyle paylaşılmıştır.

Projenin çıktılarından  Gençler İçin Yasamaya Giriş kitabına sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Adrese Büyüteç (2010 – 2011)

Proje Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından Gençlik Çalışmaları Birimi ve STK Eği- tim ve Araştırma Birimi ortaklığında, Avrupa Birliği ve National Endowment for Democ- racy’nin (NED) finansal destekleriyle hayata geçirilmiştir.. 2010 yılı Mart ayında Toplum Gönüllüsü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimin ardından 16 ayrı ilde gençlerden oluşturulan yerel izleme grupları, kendilerine sunulması gereken hizmetlerin durumunu, kalitesini, ulaşılabilirliğini ve verimliliğini tespit etmeye yönelik bir sivil izleme çalışması yapmışlardır.

Bu bağlamda gençler  üniversitelerin Avrupa Birliği Ofisleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları, Belediye Kent Konseyi Gençlik Meclisleri – Belediye Gençlik Merkezleri ve Kredi – Yurtlar Kurumu Yurtlarıyla ilgili gölge raporlar hazırlamışlardır.  Gençlerin hazırladığı raporlardan elde edilen bulgular, uzmanlar tarafından hak temelli bir kavramsal çerçeve ekseninde ilgili bilgilerle zenginleştirilerek Gençlerin Temsil Edilebilirliği, Gençlerin Dolaşım ve Eğitim Hakkı; Gençlerin Barınma Hakkı, Üniversitelerde Sağlık Hizmetleri, Nasıl Bir Gençlik Merkezi ve Üniversitelerde Örgütlenme Özgürlüğü başlıkları altında toparlanmıştır.  Proje ara değerlendirme toplantılarında birbirlerinin deneyimleri ve uzmanların görüşleriyle tazelenme ve güçlenme olanağı elde eden katılımcılar, projenin son döneminde Ankara’da gerçekleştirilen lobi maratonunda da aktif katılım göstermişlerdir.

Proje sonunda kapsamlı bir Proje Raporu Kitabı ve izleme yönteminin bir model olarak ele alınıp açıklandığı bir Proje Rehberi yayınlanmıştır. Proje kapsamında çıkarılan Türkçe ve İngilizce yayınlara sitemizin yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gençlik Merkezleri Ağ Projesi (2009 – 2011)

Türkiye’deki gençlerle çalışan sivil ve kamu gençlik merkezlerinin daha çok birer kurs biçiminde faaliyetler yürütmesi temel problemlerden biridir. Ve bu problem yerel düzeyde gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların özellikle nitelik açısından yetersiz olmasına yol açmaktadır. Oysa genç odaklı, gençlerin katılımıyla tasarlanan ve uygulanan ve hak temelli bir perspektif ile hayata geçirilebilecek bir hizmet gençlerin yerel düzeyden başlayarak güçlendirilmesine yönelik önemli bir imkân sağlayabilmektedir.

Böyle bir ihtiyaç çerçevesinde proje Türkiye’deki gençlik merkezlerinde aktif olan gençlik çalışanlarının ve gençlerin birbirlerinden öğrenme süreçlerini geliştirmelerini hedef alarak Olof Palme Merkezi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.  

19 Mayıs ve İğne Deliği Gençlik Merkezleri (Samsun), Kısa Dalga ve Pembe Ev Gençlik Merkezleri (İstanbul), Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi, Mardin Gençlik ve Kültür Evi, Batman Gençlik ve Kültür Evi’nden 14 gençlik çalışanı ve 45 gencin katılımıyla gerçek- leştirilen iki ulusal atölye ve eğitimin ardından başta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında gerçekleştirilen GaPGeNç Festivalleri olmak üzere birlikte çalışılabilecek farklı projelerle ilgili işbirlikleri geliştirilmiş ve bir çalışma ziyareti hayata geçirilmiştir. Bu projeler karşılıklı biçimde uygulanırken ülke içi değişim programları temelinde gençlerin hareketlilikleri de sağlanarak gençlerin bizzat farklı kültürleri deneyimlemelerine fırsat sağlanmıştır.

Proje sonunda bu ağ içinde yer alan gençlik merkezlerinin çalıştıkları yaklaşık 400 gençle çalışma biçimlerinde gençlerin lehine önemli değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir.

İsveç Türkiye Gençlik Politikaları Semineri I ve II (2009 – 2010)

Türkiye’de gençlik alanındaki paydaşların gençlik politikalarına ilgili duymaları nispeten daha yakın bir döneme rastlamaktadır. Oysa farklı ülkelerde, özellikle gençlik kuruluşlarının devlet politikalarına temel katılım araçlarından biri olan gençlik konseyleri uzun süredir faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Bu çerçevede gerçekleştirilen “Gençlik Politikaları Seminerleri” Türkiye ve İsveç’teki gençlikle ilgili STK’larda aktif olanların hem birbirlerinden öğrenmelerine yönelik süreçleri geliştirmek, hem de Türkiye’de ulusal bir gençlik konseyi kurmak için hazırlık çalışmalarına destek vermek amacıyla kurgulanmıştır.

Olof Palme Merkezi desteği ve İsveç Gençlik Konseyi (LSU) işbirliği ile ve ilk senesinde Gençlik Servisleri Merkezi’nin ortaklığında yürütülen proje kapsamında İstanbul, Ankara ve Stockholm’den 25 gençlik kuruluşu, düzenlenen toplam 10 yerel toplantı ve iki uluslararası atölye toplantısında gençlik politikaları, savunuculuk, politika ve lobi faaliyetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunmuş, iyi örnekleri paylaşıp, bu yönde bir strateji belgesi hazırlamıştır.

Mor Düşün (2009)

Gençlik Çalışmaları Birimi’nin düzenlediği çalışma ziyaretlerinde ortaya çıkan fikir, gençlik STK’larında toplumsal cinsiyet eşitliliğiyle ilgili farkındalık geliştirme amacına yönelik bir model olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında TOG ağında bulunan Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi örgütlenmelerinin içinde, genç kadınların katılımı çerçevesinde çeşitli göstergeler oluşturulmuş ve bu göstergeler üzerinden çıkarılan verilerin toplumsal cinsiyet üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Projede izleme çalışmasını gerçekleştirecek gençlerin güçlendirilmesi amacıyla İstanbul’da dört günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Gençlik Alanı Çalışma Ziyaretleri (2008- 2009)

Olof Palme Merkezi tarafından desteklenen ve ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) ile ortaklaşa yürütülen proje, gençlerin ve gençlik STK’larının çalışma ziyaretleri aracılığıyla farklı sivil paydaşlarla tanışmalarını ve tematik konulardaki tartışmalara aşina olmalarını sağlamak amacıyla kurgulanmıştır.

Gençlik çalışması, savunuculuk ve toplumsal cinsiyet eşitliği temalarında düzenlenen 3 ayrı çalışma ziyaretine 15 gençlik örgütlenmesinden 25 genç katılmıştır.

Gençlik Çalışmaları Birimi’nin Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ortaklığında Kasım 2009’da düzenlediği ‘Gençlik Alanı’ temalı çalışma ziyaretine Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Tunceli ve Van’dan toplam 15 sivil toplum çalışanı katılım göstermiştir. Farklı sivil toplum örgütlerinden gelen katılımcıların yer aldığı programda gençler kimdir, gençlik çalışmasında formal olmayan öğrenme, gençlik çalışmasında hareketlilik, gençlik ve sosyal haklar, gençlik kültürü ve bir alt kültür olarak Hip-Hop konularında atölyeler gerçekleştirilmiş, Avrupa Gençlik Forumu, Habitat için Gençlik Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Gençtur, Düşler Akademisi, Genç-Sen, Genç Siviller, Akder ve Alevi Gençlik Platformu gibi sivil toplum örgütlerine ziyaretler yapılmıştır.

Çalışma ziyaretleri Türkiye’deki sivil alana bir kapasite geliştirme aracı olarak ülke içinde düzenlenen çalışma ziyaretlerini sunarak önemli bir katkı sağlamıştır.  STÇM’nin daha sonraki projelerinde ve sivil toplumdaki diğer çalışmalarda bu yöntem benimsenerek uygulanmaya devam etmektedir. Projenin diğer somut çıktıları Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) yerel örgütlenmeleri içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözlemlenmesine yönelik göstergelerin oluşturulmasını temel alan Mor Düşün Projesi ve gençlere hizmet sağlayan kamu kuruluşlarının hizmetlerinin doğrudan ilgili hizmeti alan özne tarafından değerlendirilmesine olanak sağlayan Adrese Büyüteç projesinin zemininin oluşmasına katkı sağlaması olmuştur.

GePGeNç Festival(ler) (2006 ve 2008)

2000li yılların başında, Türkiye’de sivil alandaki paydaşların yan yana gelerek ortak bir amaç için çalışması ve bu süreçte birbirlerinden öğrenmeleriyle ilgili çok deneyim bulunmamakta idi. Bu problemin gençlik sivil alanı özelindeki yansımaları üzerinden tasarlanan GePGeNç Festivaller 2006 yılında “Herkes Farklı Herkes Eşit” ve 2008 yılında “Öteki Değil Komşu” temaları ekseninde hayata geçirilmiştir.  Gençlik kuruluşlarının yan yana gelerek birbirlerinden öğrenmelerine imkân veren bir model olarak gerçekleşen festivaller birçok özel sektör ve sivil toplum paydaşı tarafından desteklenmiştir.

2006’da Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenen festival açık çağrı yoluyla belirlenen 30 gençlik örgütü ile koordinasyon halinde gerçekleştirilmiş, festival gençlik alanıyla ilişkili 151 sivil toplum ve kamu kuruluşu katılım göstermiştir. . Festival kapsamında 31 sunumun yapıldığı bir iyi örnekler konferansı, alanında ilk olarak anılabilecek ve 7 sunum üzerinden tartışmaların yapıldığı bir gençlik sempozyumu, 91 STK’nın katılımıyla bir STK fuarı, dans, sergi, film gösterimleri ve performansların bulunduğu kültür/sanat etkinlikleri ve 86 atölye gerçekleştirilmiştir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti’ne hazırlık kapsamında düzenlenen ilk etkinlik olan 2008’deki GePGeNç Festival ise SantralKampüsü’nde 51 gençlik grubu/STK’sının koordinasyonunda 5.000’i aşkın gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Festival bünyesinde 11 sunumun yer aldığı bir iyi örnekler konferansı, STK’ların katıldığı bir fuar, 53 atölye, 11 sergi, film gösterimleri, 10 gösteri ve 11 konser düzenlenmiş; gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen forum sonrası bir deklarasyon yayınlanmıştır.  Ayrıca, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ortak olarak düzenlenen Sosyal Haklar Kıraathanesi ile gençlerin sosyal haklarla ilgili konuları tartışması sağlanırken, Yaşayan Kütüphane ile gençlerin ayrımcılıkla ilgili tutum ve farkındalıklarını sorgulama şansı buldukları gözlemlenmiştir. 189 gençlikle ilgili kuruluş festivalin çeşitli faaliyetlerinden yararlanmış, toplam 5.000’i aşkın genç festivale katılım göstermiştir.

GePGeNç Festival deneyimleri daha sonra Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bünyesindeki gençlik evleri tarafından düzenlenmeye başlayan Gapgenç festivallerinde yaşamaya devam etmiştir. Özellikle 2009 Mayıs’ında Mardin’de Mardin Gençlik ve Kültür Evi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ilk festival desteklenerek festival hayata geçirme deneyimi kurumsal bir işbirliği çerçevesinde aktarılmıştır.

GepGeNç hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için festivallerden sonra çıkarılan sonuç kitaplarını sitemizin yayınlar bölümünden inceleyebilirsiniz: